Философия - главная    Психология    История    Авторам и читателям    Контакты   

Философия

- Без Автора

Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi


Тут выложена бесплатная электронная книга Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi автора, которого зовут - Без Автора. В электронной библиотеке vsled.ru можно скачать бесплатно книгу Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi в форматах RTF, TXT и FB2 или же прочитать онлайн книгу - Без Автора - Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi.

Размер архива с книгой Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi = 291.81 KB

Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi - - Без Автора => скачать бесплатно электронную книгу по философии


2000.-
№ 11: Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украєнi. - 416 с.
Бюлетень законодавства i юридичноє практики Украєни - перiодичне
видання. Виходить дванадцять разiв на рiк (украєнською мовою). Засноване
в 1992 р. Засновник: Видавництво правовоє лiтератури "Юрiнком iнтер ".
Реустрацiйне свiдоцтво 3085 серiя КВ, видане 25 лютого 1998 р.
Збiрник видауться
спiльно з Мiнiстерством працi та соцiальноє полiтики Украєни
i за участi Всеукраєнськоє благодiйноє органiзацiє iнвалiдiв
та пенсiонерiв "Обличчям до iстини"
i Громадськоє благодiйноє органiзацiє
"iнформацiйний центр незрячих юристiв Украєни
та допомоги iнвалiдам"
Шеф-редактор
В.С. Ковальський,
кандидат юридичних наук
Редакцiйна колегiя:
В.Г. Гончаренко
Е.Ф. Демський
О.М. Джужа
О.В. Дзера
Я.Ю. Кондратьсв
В.В. Копсйчиков
В.Т. Маляренко
В.В. Медведчук
А.Й. Осетинський
С.С. Яценко
доктор юридичних наук, професор
кандидат юридичних наук, доцент
доктор юридичних наук, професор
доктор юридичних наук, професор
кандидат юридичних наук, професор,
член-кореспондент АПН Украєни
доктор юридичних наук, професор,
академiк АПрН Украєни
кандидат юридичних наук
доктор юридичних наук
заслужений юрист Украєни
доктор юридичних наук, професор
Головний редактор А.В. Довбня
Тексти нормативних актiв (станом на 15 листопада 2000 року) отримано
в Управлiннi комп'ютеризованих iнформацiйних систем та мереж
Секретарiату Верховноє Ради Украєни
c Юрiнком iнтер, 2000
ПРАВОВИЙ ТА СОЦiАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ iНТЕРЕСiВ iНВАЛiДiВ
ЯК ПРiОРИТЕТ ДЕРЖАВИ
i туринська держава надау великоє уваги як одному з прiоритетних напря-
У мiв своує соцiальноє полiтики правовому та соцiальному захисту iнва-
лiдiв, створенню рiвних з iншими членами суспiльства можливостей для ре-
алiзацiє цiую категорiую осiб громадянських прав i свобод, якомога повного
розвитку єх iндивiдуальних здiбностей та задоволення особистих потреб.
Правовому, органiзацiйному та матерiально-фiнансовому забезпеченню ре-
алiзацiє iнвалiдами своєх прав, потреб та iнтересiв слугуу досить грунтовна
вiтчизняна нормативно-правова база, що стала iнтенсивно формуватися з
самого початку становлення Украєни як суверенноє держави. У розробцi та
удосконаленнi цiує бази, крiм вищих органiв законодавчоє та виконавчоє
влади, беруть участь понад 20 мiнiстерств i вiдомств. Норми, присвяченi
правовому та соцiальному захисту iнвалiдiв, мiстяться майже в 50 законах
Украєни, постановах Верховноє Ради Украєни, указах та розпорядженнях
Президента Украєни, у понад 40 постановах Кабiнету Мiнiстрiв Украєни,
низцi вiдомчих нормативних актiв Мiнiстерства працi та соцiальноє полiти-
ки Украєни, Мiнiстерства охорони здоров'я Украєни, Мiнiстерства освiти i
науки Украєни та iнших вищих органiв виконавчоє влади.
Перш за все, це закони Украєни "Про основи соцiальноє захищеностi iн-
валiдiв в Украєнi" вiд 21 березня 1991 року № 875-Хii, "Про статус ветеранiв
вiйни, гарантiє єх соцiального захисту" вiд 22 жовтня 1993 року № 3551-XII,
"Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян
похилого вiку в Украєнi" вiд 16 грудня 1993 року № 3721-XII, "Про статус i
соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоє ка-
тастрофи" вiд 28 лютого 1991 року № 796-Хii та ряд iнших, багато з яких чи-
тач знайде у пропонованому збiрнику.
На виконання й у розвиток законодавчих положень Кабiнетом Мiнiстрiв
Украєни прийнято низку постанов, зокрема "Про комплексну програму роз-
в'язання проблем iнвалiдностi" вiд 27 сiчня 1992 року № 31, "Про орга-
нiзацiйнi заходи щодо застосування Закону Украєни "Про статус ветеранiв
вiйни, гарантiє єх соцiального захисту" вiд 8 лютого 1994 року № 63, "Про
порядок надання пiльг, передбачених Законом Украєни "Про статус ветера-
нiв вiйни, гарантiє єх соцiального захисту" вiд 16 лютого 1994 року № 94,
"Про затвердження Порядку органiзацiє та проведення медико-соцiальноє
експертизи втрати працездатностi" вiд 4 квiтня 1994 року № 221, "Про забез-
печення iнвалiдiв автомобiлями "Таврiя" з ручним керуванням" вiд 22 серп-
ня 1994 року № 575, "Про затвердження Порядку забезпечення iнвалiдiв ав-
томобiлями" вiд 8 вересня 1997 року № 999, "Про розвиток вiтчизняного
виробництва засобiв реабiлiтацiє iнвалiдiв" вiд 7 травня 1997 року № 431,
"Про впорядкування безоплатного та пiльгового вiдпуску лiкарських за-
собiв за рецептами лiкарiв у разi амбулаторного лiкування окремих груп
населення та за певними категорiями захворювань" вiд 17 серпня iУУ> року
№ 1071, "Про грошовi норми витрат на харчування, медикаменти та м'який
iнвентар у госпiталях (вiддiленнях, палатах) для iнвалiдiв Великоє Вiт-
чизняноє вiйни" вiд 23 лютого 1999 року № 254, "Про полiпшення забезпе-
чення iнвалiдiв по зору деякими засобами реабiлiтацiє" вiд 7 червня 1999 ро-
ку № 983 тощо.
Цими та багатьма iншими нормативно-правовими актами визначаю-
ться заходи, спрямованi на надання iнвалiдам можливостi долучитися до
посильноє для них працi, одержати освiту, професiйну пiдготовку, на по-
лiпшення єх матерiального i соцiально-побутового забезпечення, медич-
ного обслуговування та санаторно-курортного лiкування, передбачають-
ся пiльги щодо оплати житла, комунальних послуг та користування
телефоном, проєзду в громадському транспортi, пiльгове забезпечення
спецiальними автотранспортними засобами, безплатне чи пiльгове одер-
жання лiкiв, зубопротезування, безплатне протезування тощо.
Проявом подальшого пiклування держави щодо iнвалiдiв стане ре-
алiзацiя заходiв, передбачених щойно прийнятим розпорядженням Пре-
зидента Украєни "Про додатковi заходи щодо полiпшення соцiального
захисту та медичного обслуговування iнвалiдiв" вiд 3 листопада 2000 ро-
ку № 344, текст якого наводиться у збiрнику.
Особливо слiд наголосити на тому, що нацiональне законодавство Укра-
єни стосовно прав iнвалiдiв будууться з урахуванням основоположних
правових засад, прийнятих мiжнародним спiвтовариством. Чиннi норматив-
но-правовi акти включають багато положень, передбачених Стандартнимн
правилами забезпечення рiвних можливостей для iнвалiдiв, затвердженими
резолюцiую Генеральноє Асамблеє 00Н вiд 20 грудня 1993 року № 48/96, за
яку голосувала й Украєна, твропейською соцiальною хартiую, яку Украєна
пiдписала 2 травня 1996 року, та iншими мiжнародно-правовими актами.
Проте ще не можна сказати, що наше законодавство повною мiрою перей-
няло мiжнароднi стандарти прав iнвалiдiв та вiдповiдау вимогам i положен-
ням мiжнародних документiв з цих питань. Виконуючи доручення Верхов-
ноє Ради Украєни та Кабiнету Мiнiстрiв Украєни, Мiнiстерство працi та
соцiальноє полiтики Украєни вже тривалий час працюу над приведенням
чинного законодавства у вiдповiднiсть з мiжнародними стандартами в галу-
зi соцiального захисту громадян - iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi, людей
похилого вiку.
Зокрема, в нацiональному законодавствi Украєни мають знайти вiдоб-
раження такi статтi твропейськоє соцiальноє хартiє, як "Право на працю",
"Право на справедливi умови працi, "Право на безпечнi та здоровi умови
працi", "Право на органiзацiю", "Право на охорону здоров'я", "Право на
соцiальне забезпечення", "Право на соцiальну медичну допомогу", "Пра-
во на користування послугами соцiального забезпечення", "Право осiб з
фiзичними або розумовими вадами на професiйне навчання, переква-
лiфiкацiю та соцiальну реабiлiтацiю", "Право на iнформацiю та консуль-
тацiє" тощо. Приведення украєнського законодавства у вiдповiднiсть з
мiжнародно-правовими нормами важливе i тому, що це створить умови
для бiльш тiсноє спiвпрацi Украєни з краєнами твропи з питань сойiаль-
угод про спiвробiтництво у галузi соцiального забезпечення.
Вимоги мiжнародно-правових документiв щодо захисту прав iнвалi-
дiв будуть врахованi при пiдготовцi новоє редакцiє Закону Украєни "Про
основи соцiальноє захищеностi iнвалiдiв в Украєнi", при доопрацюваннi
Закону Украєни "Про соцiальну допомогу" та Закону Украєни "Про
внесення змiн i доповнень до Закону Украєни "Про державну допомогу
сiм'ям з дiтьми", при роботi над iншими вiтчизняними нормативно-пра-
вовими актами.
---рактичне розв'язання проблем правового та соцiального захисту iнва-
1-1-яiдiв, надання єм соцiально-побутовоє, медичноє та рiзних видiв нату-
ральноє допомоги у одним з важливих напрямiв роботи органiв виконавчоє
влади, А робота ця вельми масштабна. Система соцiального захисту насе-
лення обслуговуу понад 2,4 мiльйона iнвалiдiв. У цiй системi у розвиток ви-
мог Закону Украєни "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв пра-
цi та iнших громадян похилого вiку в Украєнi" створено мережу закладiв з
органiзацiє соцiального обслуговування i надання рiзних видiв допомоги iн-
валiдам, малозабезпеченим пенсiонерам та одиноким непрацездатним гро-
мадянам, Цю роботу в мiстах i районах Украєни органiзують i ведуть 740 те-
риторiальних центрiв соцiального обслуговування та 20 самостiйних вiд-
дiлень соцiальноє допомоги вдома. Установи соцiального захисту надають
^iнвалiдам близько 40 видiв рiзних послуг, серед яких доставка продуктiв
харчування та медикаментiв, виклик лiкаря, приготування єжi, прибирання
житла, оформлення документiв на субсидiє, влаштування до будинкiв-iнтер-
натiв i на санаторно-курортне лiкування тощо.
Вперше,за останнi роки Уряд виконуу своє зобов'язання щодо iнвалiдiв.
За рахунок Державного бюджету видiлено достатнi кошти, необхiднi для
фiнансування витрат для задоволення потреб iнвалiдiв, зокрема для забезпе-
чення єх засобами реабiлiтацiє та пересування. До 3 грудня - Мiжнародного
дня iнвалiдiв - Уряд зобов'язався погасити заборгованiсть з усiх ком-
пенсацiйних виплат iнвалiдам, соцiальних виплат сiм'ям, що мають дiтей-
iнвалiдiв. Крiм того, на мiсцях також вишукуються нетрадицiйнi джерела
надходження коштiв для цих цiлей. Так, у Донецькiй областi кошти, необ-
хiднi для закупiвлi iнвалiдних колясок, слухових апаратiв, матерiалiв для зу-
бопротезування, забезпечення виготовлення протезно-ортопедичних виро-
бiв за удосконаленими технологiями на Донецькому протезному заводi
тощо, отримують за рахунок вiдрахувань вiд 5-вiдсотковоє надбавки на лiке-
ро-горiлчанi й тютюновi вироби.
Формуючи мiсцевi бюджети на наступний рiк, обласнi державнi адмi-
нiстрацiє розробляють цiльовi комплекснi програми "Турбота", спрямо-
ванi на реалiзацiю заходiв соцiального захисту населення, з метою забез-
печення єх джерелами реального фiнансування.
Гостро стоєть проблема забезпечення iнвалiдiв спецiальними авто-
транспортними засобами та транспортним обслуговуванням. З метою
розв'язання цiує проблеми Мiнiстерством працi та соцiальноє полiтики
Украєни опрацьовуються механiзми запровадження компенсацiйних ви-
плат iнвалiдам, якi органами соцiального захисту населення взятi на чер-
гу для отримання авшмишлл, па iл iропч.^iп>. ии^^ ,^", ""...... _........
видачi автомобiлiв. Пiдготовлено пропозицiє щодо порядку забезпечення
iнвалiдiв автомобiлями, якi надходять до Украєни як гуманiтарна допо-
мога, що дозволить значно зменшити соцiальну напругу - адже зараз в
органах соцiального захисту населення перебувають на облiку для без-
платного чи пiльгового отримання автомобiлiв понад 170 тисяч iнвалiдiв.
т проблема i з ремонтом автомобiлiв iнвалiдiв. В Одесi, наприклад, ця
проблема вирiшууться зусиллями Одеського ремонтного пiдприумства
"АвтоЗАЗ-ДЕУ" - офiцiйного представника Запорiзького автозаводу, на
якому здiйснюуться пiльговий ремонт автомобiлiв "Таврiя". iнвалiди
сплачують за ремонт лише ЗО вiдсоткiв його вартостi, а тим з них, якi
перебувають у скрутному матерiальному становищi, ремонт виконууться
безкоштовно. Решту витрат вiдшкодовуу обласне вiддiлення Фонду
Украєни соцiального захисту iнвалiдiв.
Чимало робиться в Украєнi для розв'язання питань, пов'язаних з лiку-
ванням, оздоровленням та реабiлiтацiую iнвалiдiв, iз створенням для
них сприятливих соцiально-побутових, медичних, психологiчних умов
життудiяльностi.
У 2000 роцi через органи соцiального захисту населення в санаторiях
Украєни оздоровлено 29 тисяч iнвалiдiв, або на ЗО вiдсоткiв бiльше, нiж
за вiдповiдний перiод 1999 року. У Криму 1,5 тисячi iнвалiдiв вiйни оздо-
ровлено у госпiталi iнвалiдiв вiйни, 1,6 тисячi - в iнших республiкан-
ських лiкувально-профiлактичних установах.
У рамках програми "Здоров'я лiтнiх людей", затвердженоє Указом
Президента Украєни вiд 10 грудня 1997 року № 1347/97, органи охорони
здоров'я проводять силами лiкарiв рiзних спецiальностей комплекснi ме-
дичнi огляди та обстеження ветеранiв вiйни, працi, пенсiонерiв та iнва-
лiдiв, впроваджують сучаснi методи дiагностики, профiлактики та реабi-
лiтацiє основних захворювань, пов'язаних з вiком.
Мiнiстерство працi та соцiальноє полiтики Украєни пiдтримало iнi-
цiативу ради Органiзацiє ветеранiв Украєни щодо продажу лiкiв за опто-
вими цiнами вiтчизняних пiдприумств i продажу iнвалiдам дорогих лiкiв
iноземного та вiтчизняного виробництва у розстрочку термiном на три
мiсяцi на пiльгових умовах через мережу аптек для ветеранiв.
Розширюуться мережа установ медико-соцiальноє та соцiально-побуто-
воє реабiлiтацiє iнвалiдiв. При територiальних центрах соцiального обслуго-
вування, крiм вiддiлень соцiальноє допомоги вдома, утворенi вiддiлення со-
цiально-медичноє та медико-соцiальноє реабiлiтацiє, стацiонарнi вiддiлення
для тимчасового i постiйного проживання. Надаються й iншi безплатнi ме-'
дичнi послуги.
Значна увага придiляуться питанням професiйноє реабiлiтацiє iнва-
лiдiв. Мiнiстерство працi та соцiальноє полiтики Украєни разом з iншими
заiнтересованими мiнiстерствами й вiдомствами веде роботу над проек-
том Нацiональноє програми професiйноє реабiлiтацiє та зайнятостi iнва-
лiдiв. Спiльно з Мiжнародною органiзацiую працi здiйснюються орга-
нiзацiйнi та практичнi заходи щодо створення у Киувi Нацiонального
центру професiйноє реабiлiтацiє та зайнятостi iнвалiдiв, який виконувати-

ме навчало"" ----"----
дiяльностi регiональних центрiв реабiлiтацiє iнвалiдiв.
ж украєнське суспiльство стривожене тенденцiую зростання дитячоє
У iнвалiдностi, найчастiшими проявами якоє у органiчнi ураження
нервовоє системи, хвороби сенсорних органiв, психiчнi розлади та врод-
женi вада розвитку. Розумiючи, що розв'язання проблеми дитини-iнвалiда
не можна покладати лише на сiм'ю або спецiальнi iнтернатнi установи,
держава придiляу значноє уваги впровадженню сучасноє прогресивноє
системи соцiальноє реабiлiтацiє таких дiтей, з тим щоб забезпечити єм на-
лежне пiклування, вiдновлення здоров'я, доступ до освiти, соцiального,
культурного i духовного життя.
На реалiзацiю зазначених цiлей спрямованi, зокрема, положення На-
цiональноє програми "Дiти Украєни", затвердженоє Указом Президента
Украєни вiд 18 сiчня 1996 року № 63/96, яка визначау ранню реабiлiтацiю
хворих дiтей i дiтей-iнвалiдiв як проблему нацiонального значення, що
потребуу першочергового розв'язання. Причому, як переконуу мiжнарод-
ний та вiтчизняний досвiд, на противагу iзольованому iнтернатному ви-
хованню, перевага мау бути вiддана iнтегрованому навчанню та вихован-
ню шляхом запровадження ранньоє соцiальноє реабiлiтацiє, з тим щоб
дiти-iнвалiди ще з раннього вiку мали змогу розвивати своє природнi
здiбностi без вiдриву вiд сiм'є i в подальшому могли посiсти гiдне мiсце у
суспiльствi й вести повноцiнний спосiб життя вiдповiдно до iндивiдуаль-
них здiбностей та iнтересiв.
Шляхи вирiшення цiує проблеми свого часу знайшли у Миколаєвськiй
областi, де ще 1994 року за iнiцiативи обласноє державноє адмiнiстрацiє
було створено i дiють 16 центрiв ранньоє соцiальноє реабiлiтацiє дiтей-iн-
валiдiв. Цей досiд схвалено розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв Украєни
вiд 3 грудня 1999 року № 1329.
З метою широкого запровадження в Украєнi системи ранньоє соцiаль-
ноє реабiлiтацiє Кабiнет Мiнiстрiв Украєни постановою вiд 12 жовтня
2000 року № 1545 схвалив Концепцiю ранньоє соцiальноє реабiлiтацiє
дiтей-iнвалiдiв, що визначауться цiую постановою як система загально-
державних заходiв, якi реалiзуються центральними та мiсцевими органа-
ми виконавчоє влади, органами мiсцевого самоврядування. Фондом со-
цiального захисту iнвалiдiв та його вiддiленнями. Цi заходи полягають у
застосуваннi щодо дiтей-iнвалiдiв раннього вiку (з першого року життя)
спецiальних реабiлiтацiйних та корекцiйно-вiдновлюваних методик з ме-
тою подолання фiзичних та iнтелектуальних вад, набуття знань, умiнь i
навичок, якi дали б змогу таким дiтям iнтегруватись у дитячi колективи i
не перебувати в iнтернатних установах чи навчатися лише вдома.
Для практичноє реалiзацiє зазначених заходiв передбачауться створити в
областях, мiстах, районах систему центрiв ранньоє соцiальноє реабiлiтацiє
дiтей-iнвалiдiв за мiсцем проживання, пiдпорядкованих мiсцевим органам
виконавчоє влади. Все це мау впроваджуватись за вiдповiдного органiзацiй-
ного, фiнансового та матерiального забезпечення, у тiснiй спiвпрацi й коор-
динацiє зусиль Мiнiстерства працi та соцiальноє полiтики, Мiнiстерства охо-
рони здоров'я, Мiнiстерства освiти i науки, Фонду соцiального захисту
iнвалiдiв, органiв виконавчоє влади на мiсцях. До формування коштiв цен-
трiв передбачауться залучити добровiльнi грошовi внески вiтчизняних та
iноземних пiдприумств, установ i органiзацiй, окремих громадян, а також iн-
вестицiє та гуманiтарну допомогу.
Органи виконавчоє влади покликанi розробити регiональнi програми
запровадження системи ранньоє соцiальноє реабiлiтацiє дiтей-iнвалiдiв,
використовуючи при цьому сучасний првгресивний вiтчизняний i зару-
бiжний досвiд.
Мiнiстерство працi та соцiальноє полiтики у спiвпрацi з iншими орга-
нами влади мау розробити i подати на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв
Украєни положення про обласний, мiський та районний центр ранньоє со-
цiальноє реабiлiтацiє дiтей-iнвалiдiв.
Зараз iде опрацювання проекту Закону Украєни "Про реабiлiтацiю iн-
валiдiв в Украєнi" в якому мають бути визначенi правовiдносини учасни-
кiв процесу реабiлiтацiє дiтей-iнвалiдiв.
Оцiнюючи становище iнвалiдiв в Украєнi, стан нацiонального законо-
давства, хiд реалiзацiє твропейськоє соцiальноє хартiє, мiжнародних стан-
дартних правил забезпечення iнвалiдам рiвних можливостей, створення
єм необхiдних умов для участi в економiчнiй, полiтичнiй, соцiальнiй сфе-
рах життя суспiльства, ми усвiдомлюумо велику вiдповiдальнiсть, яка ле-
жить на державних органах, i зокрема на Мiнiстерствi працi та соцiальноє
полiтики Украєни, i продовжуумо вдосконалювати систему правового i
соцiального захисту iнвалiдiв, а рiвно одиноких непрацездатних грома-
дян, ветеранiв вiйни та працi.

Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi - - Без Автора => читать онлайн книгу по философии дальше


Полагаем, что книга Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi автора - Без Автора придется вам по вкусу!
Если так окажется, то можете рекомендовать книгу Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi своим друзьям, установив ссылку на данную страницу с произведением - Без Автора - Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi.
Ключевые слова страницы: Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi; - Без Автора, скачать, читать, книга, филоосфия, электронная, онлайн и бесплатно