Философия - главная    Психология    История    Авторам и читателям    Контакты   

Философия

- Без Автора

Практика суддiв украiни


Тут выложена бесплатная электронная книга Практика суддiв украiни автора, которого зовут - Без Автора. В электронной библиотеке vsled.ru можно скачать бесплатно книгу Практика суддiв украiни в форматах RTF, TXT и FB2 или же прочитать онлайн книгу - Без Автора - Практика суддiв украiни.

Размер архива с книгой Практика суддiв украiни = 232.9 KB

Практика суддiв украiни - - Без Автора => скачать бесплатно электронную книгу по философииБюлетень законодавства i юридичноє практики Украєни, №3,1995 р.
Перiодичне видання Украєни. Виходить шiсть разiв на рiк (украєнською мовою).
Засноване в 1992 р. Засновники: редакцiя журналу "Право Украєни" i Юридична
iнформацiйна компанiя. Реустрацiйне свiдоцтво № 723, серiя КВ, видане 20
червня 1994 р.
Передплатний iндекс - 74052
Адреса редакцп: 252047, Киiв-47, вул. Петра Нестерова, 4.
Телефони: (044) 441-82-87, 441-83-78
Головний редактор В.С.КОВАЛЬСЬКИЙ
РЕДАКЦiЙНА КОЛЕГiЯ:
Ю.Г.Вербенко - головний редактор журналу "Право Украєни";
Я.Ю.Кондратьув - ректор Украєнськоє академiє внутрiшнiх справ;
Л.М.Козаченко - зав. вiддiлом редакцiє журналу "Право Украєни";
О.Г.Кулик - начальник вiддiлу Науково-дослiдного центру Украєнськоє ака-
демiє внутрiшнiх справ, кандидат юридичних наук;
В.Т.Маляренко - заступник Голови Верховного Суду Украєни;
В.В.Медведчук - президент Спiлки адвокатiв Украєни;
А.Й.Осетинський - заступник Голови Вищого арбiтражного суду Украєни;
А.С.Полушко - вiдповiдальний секретар журналу "Право Украєни"
c УКЛАДАЧi:
ШЕВЧУК П.i. - заступник Голови Верховного Суду Украєни, Голова Судовоє
Колегiє в цивiльних справах Верховного Суду Украєни;
ЯРЕМА А.Г. - заступник Голови Судовоє Колегiє в цивiльних справах Верхов-
ного Суду Украєни;
ДАВИДЕНКО Г.i. - головний консультант Верховного Суду Украєни, Заслу-
жений юрист Украєни
Над номером працювали:
Ю.Г.Вербенко, Л.М.Козаченко, Т.Г.Мiльто, Н.П.Панчук, А.С.Полушко,
В.П.Рожанський
Вiдповiдальний за випуск С.В.Кононенко
Компютерний набiр О.В.Горб, Л.М.Сисоува
Компютерна верстка Т.М.Виноградова
c О.О.Стеценко, художну оформлення


) ЮРiНКОМ - редакцiя "Бюлетеня
законодавства i юридичноє практики
Украєни", 1995.

Вiд редакцiє
Судова практика мау надзвичайно важливе зна-
чення для всiує системи правозастосування. Не маючи
нормативного характеру для iнших субуктiв право-
застосування, судовi рiшення акумулюють конкретнi
орiунтири, якi дiють в межах галузi законодавства,
правового iнституту i навiть окремоє норми i, кiнець
кiнцем, - впливають на розвязання юридичних пи-
тань. Обробленi та впорядкованi матерiали судовоє
практики складають методологiю вирiшення спорiв
в межах загальноє юрисдикцiє.
Окрiм того, судова практика у одним iз каналiв
звязку мiж законодавством i бажаним наслiдком
його дiє. Не маючи впорядкованоє практики винесення
i та виконання судових рiшень не можна очiкувати i вiд
законодавства ефективностi, скiльки б його не кри-
тикували i не пiдправляли.
Останнiй раз видання матерiалiв судовоє практи-
ки в цивiльних справах побачило свiт бiльш нiж де-
сять рокiв тому i стало раритетом. За цей вiдрiзок
часу змiнилось законодавство i виросло нове поколiн-
ня юристiв. Але головна змiна вiдбулася внаслiдок су-
веренiзацiє колишньоє радянськоє республiки i виник-
нення незалежноє украєнськоє держави.
В новiй державi повинно утвердитися ставлення
до суду, як до демократичноє i правовоє iнституцiє,
яка не творить законодавство, а лише додержууться
його. Фундаментальна кодифiкацiя, що здiйснюуться
i зараз, повинна враховувати новi вимоги до норм та
\ законодавчих iнститутiв, бо вони перевiряються са-
ме в процесi розгляду та виконання судових рiшень.
Виходячи з цього авторський та видавничий колек-
тиви менш нiж за пiвтора року впорядкували та пiд-
I готували до видання вiдповiдну кiлькiсть судових
рiшень. Завдяки обуднанню творчих та редакцiйних
можливостей були виконанi головнi вимоги до видан-
ня подiбних матерiалiв, а саме: при економiє змiсту
та часу адекватно вiдтворенi форма i стиль рiшень з
конкретних справ.
Впорядкування судових рiшень вiдбувалось за тра-
дицiйною схемою: галузь законодавства - окремий
iнститут - конкретна правова норма. В збiрнику вi-
дображенi матерiали, якi стосуються основ цивiль-
ного законодавства, зобовязального права, питань,
що притаманнi розгляду житлових, кооперативних,
адмiнiстративних справ, а також спорiв, що виника-
ють в галузi сiмейних, авторських, трудових та iнших
вiдносин.
Квiнтесенцiя рiшення зосереджена в стислiй, але
змiстовнiй назвi. У витязi iз рiшення розмiщено аналiз
подiй, фактiв, вiдносин, норм права. Обсяг упорядко-
ваних матерiалiв нараховуу 228 рiшень Верховного су-
ду Украєни, 126 рiшень обласних судiв та Києвського
мiського суду. Значний обсяг цих матерiалiв не дозво-
лив видати єх одним збiрником, тому вони надруко-
ванi в двох номерах "Бюлетеня законодавства i юри-
дичноє практики Украєни" (№ 2 та № 3, 1995 р.).
Сподiваумось, що читачi належним чином сприй-
муть данi збiрки i головну увагу зосередять на єх по-
зитивному значеннi..


СУДОВА ПРАКТИКА В СПРАВАХ
ПРО РОЗГЛЯД ТРУДОВИХ СПОРiВ
Припинення трудового договору з працiвником з непередбаче-
них законом пiдстав належить розглядати як звiльнення з iнi-
цiативи адмiнiстрацiє, i спори з цих питань мають розглядатись
безпосередньо, судом, без попереднього позасудового розгляду
Постанова ПленумуВерховного Суду Украєни
вiд 15 жовтня 1993 р.
(витяг)
У березнi 1989 р. 3. звернулася з позовом до виробничого
обуднання "Прикарпатпромарматура" про поновлення єє на ро-
ботi та стягнення заробiтноє плати за перiод вимушеного про-
гулу i за час вiдпустки - з 17 по 29 липня 1987 р.
Позивачка зазначала, що пiсля закiнчення СПТУ № 57
м. Львова вона була направлена на роботу до виробничого
обуднання "Прикарпатпромарматура". Наказом № 176 вiд 17
i липня 1987 р. 3. зараховано кранiвницею ливарного цеху. Цим
же наказом єй була надана належна як випускницi СПТУ дво-
тижнева вiдпустка.
1 жовтня 1987 р. адмiнiстрацiя письмово анулювала наказ
про прийняття 3. на роботу.
Посилаючись на незаконнiсть звiльнення, позивачка про-
сила задовольнити єє вимоги.
Справа розглядалася неодноразово.
Ухвалою Червоноармiйського районного народного суду вiд
) вересня 1991 р., залишеною без змiни ухвалою судовоє колегiє
Львiвського обласного суду вiд ЗО вересня 1991 р., заява 3.
про поновлення на роботi i виплату заробiтноє плати за час
iiимушеного прогулу залишена без розгляду.
Постановою президiє Львiвського обласного суду вiд 6 бе-
резня 1992 р. i ухвалою судовоє колегiє в цивiльних справах
Нсрховного Суду Украєни вiд 17 лютого 1993 р. протест за-
ступника Генерального прокурора Украєни, з якому ставилось
питання про перегляд судових рiшень, залишено без задово-
лення.
Пленум Верховного Суду Украєни вважау, що протест пiд-
лягау задоволенню з таких пiдстав.
Червоноармiйський районний народний суд при залишеннi
iiкяви 3. без розгляду, а судова колегiя i президiя Львiвського
обласного суду при залишеннi його ухвали без змiни посила-
лись на те, що позивачка звернулася до суду з позовом про
поновлення на роботi i виплату заробiтноє плати за час виму-
шеного прогулу без додержання встановленого для даноє кате-
горiє справ порядку попереднього позасудового вирiшення спра-
яи, можливiсть застосування якого не втрачена.
Судова колегiя Верховного Суду Украєни ухвалою вiд 17
Лютого 1993 р., залишаючи судовi рiшення без змiни, вказала,
що в них йшлося не про звiльнення, а про вiдсторонення 3.
вiд роботи.
Згiдно з ст. 197 Кодексу законiв про працю Украєни молодi
робiтники, якi закiнчили професiйно-технiчнi i технiчнi учи-
лища, i молодi спецiалiсти, якi закiнчили вищi i середнi спе-
цiальнi навчальнi заклади, забезпечуються роботою вiдповiдно
до здобутоє спецiальностi та квалiфiкацiє.
3. була направлена на роботу пiсля закiнчення професiйно-
технiчного училища № 57 м. Львова в порядку планового роз-
подiлу i наказом адмiнiстрацiє виробничого обуднання "При-
карпатпромарматура" № 176 вiд 17 липня 1987 р. згiдно з
ст. 24 КЗпП була зарахована кранiвницею ливарного цеху чет-
вертого квалiфiкацiйного розряду з вiдповiдною оплатою працi.
До початку роботи єй була надана вiдпустка тривалiстю два
тижнi.
1 жовтня 1987 р. адмiнiстрацiя виробничого обуднання
"Прикарпатпромарматура" .письмово анулювала наказ вiд 17
липня 1987 р. про прийняття 3. на роботу, припинивши тим
самим дiю укладеного трудового договору з непередбачених
законом пiдстав.
Такi дiє вiдповiдача треба розглядати як звiльнення пози-
вачки з роботи з iнiцiативи адмiнiстрацiє, а тому справа мала
розглядатись без попереднього позасудового розгляду, як це
передбачалось чинною на час залишення заяви без розгляду
ст. 231 КЗпП.
Враховуючи наведене, Пленум Верховного Суду скасував
постановленi рiшення, а справу надiслав на новий розгляд.
Встановивши, що до розгляду справи про поновлення на роботi
органiзацiю, з якоє незаконно звiльнено працiвника, лiквiдовано
i тому поновити його на попереднiй роботi неможливо, суд
обгрунтовано за цих обставин визнав звiльнення неправильним,
а працiвника звiльненим за п. 1 ст. 40 Кодексу законiв про
працю Украєни в звязку з лiквiдацiую органiзацiє
Постанова Пленуму Верховного Суду У крани
вiд 4 червня 1993 р.
(витяг)
У липнi 1992 р. Г. предявив позов до рiвненського держав-
ного виробничо-комерцiйного пiдприумства "Укрторгбудмате-
рiали" про поновлення на роботi та стягнення заробiтноє плати
за час вимушеного прогулу.
.6-
Позивач зазначав, що з 1981 р. вiн працював заступником
директора рiвненського обласного оптово-роздрiбного
обуднання "Укрторгбудматерiали", яке було реорганiзоване у
державне виробничо-комерцiйне пiдприумство. Наказом вiд ЗО г
червня 1992 р. Г. був незаконно звiльнений з роботи у звязку
з лiквiдацiую пiдприумства i переведений в обуднання "Спорт-
товари". 22 липня 1992 р. цей наказ було скасовано, але по-
передня робота йому не була надана. 14 вересня 1992 р. Г.
був необгрунтоване звiльнений з роботи за прогули за п. 4
ст. 40 КЗпП.
Посилаючись на те, що органiзацiя вiдповiдача була реор-
ганiзована, а не лiквiдована, прогулiв без поважних причин у
нього не було, позивач просив поновити його на попереднiй
роботi.
Справа розглядалася неодноразово.
Рiшенням судовоє колегiє Рiвненського обласного суду вiд
12 лютого 1993 р., залишеним без змiни ухвалою судовоє ко-
легiє в цивiльних справах Верховного Суду Украєни вiд 17 бе-
резня 1993 р., позов задоволене частково. Звiльнення Г. з
роботи за прогули за п. 4 ст. 40 КЗпП визнано незаконним i
одночасно його визнано звiльненим за п. 1 ст. 40 КЗпП в
звязку з лiквiдацiую обуднання "Укрторгбудматерiали".
У протестi заступника Генерального прокурора Украєни
Ставиться питання про скасування зазначених судових рiшень
1 передачу справи на новий розгляд у звязку з неповним
зясуванням питання про те, лiквiдовано чи реорганiзовано було
обуднання "Укрторгбудматерiали", та стягненням заробiтноє
плати не за весь час вимушеного прогулу.
Пленум Верховного Суду Украєни вважау, що протест за-
доволенню не пiдлягау з таких пiдстав.
| Згiдно з п. 4 ст. 40 КЗпП звiльнення працiвника з роботи
зiнiцiативи власника або уповноваженого ним органу допу-
скауться у разi вчинення ним нрогулу без поважних причин.
Як встановлено судом, позивач працював заступником ди-
ректора рiвненського обласного оптово-роздрiбного обуднання
"Укрторгбудматерiали". В звязку з рiшенням республiкансько-
iо обуднання "Укрторгбудматерiали" вiд 20 березня 1992 р.,
прийнятим на виконання Указу Президента Украєни вiд
Ч сiчня 1992 р. № 70 "Про комерцiалiзацiю державноє торгiв-
ii i громадського харчування", про лiквiдацiю цього обуднання
i утворення на його базi нового пiдприумства - рiвненського
(ержавного виробничо-комерцiйного пiдприумства "Укрторгбуд-
матерiали" наказом вiд ЗО червня 1992 р. позивач був звiль-
нений з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП Украєни. 22 липня 1992 р.
i єє-й наказ було скасовано, однак позивач не мiг приступити
по роботи, оскiльки адмiнiстрацiя не забезпечила йому умов
цiя виконання своєх обовязкiв.
Наведене пiдтверджууться поясненнями сторiн, копiями на-
шзiв, показаннями свiдкiв М., К., П., 3., Л.
За таких обставин суд дiйшов правильного висновку, що
- 7 -
позивач прогулiв без поважних причин не вчинив i пiдстав для
його звiльнення з роботи за п. 4 ст. 40 КЗпП у вiдповiдача
не було.
Судом також встановлено, що на час розгляду справи рiв-
ненське обласне оптово-роздрiбне обуднання "Укрторгбудма-
терiали" було лiквiдоване.
Про те, що дане обуднання було лiквiдоване, а не реор-
ганiзоване, свiдчать наказ генерального директора республiкан-
ського оптово-роздрiбного обуднання "Укрторгбудматерiали"
вiд 20 березня 1992 р. про лiквiдацiю обуднання i створення
на його базi нового пiдприумства, утворення лiквiдацiйноє
комiсiє i акт цiує комiсiє вiд ЗО серпня 1992 р., довiдки про
закриття банкiвських рахункiв обуднання i вiдкриття банкiв-
ських рахункiв новоствореного пiдприумства, реустрацiя ста-
туту нового пiдприумства, затвердження нового штатного
розкладу цього пiдприумства, в якому посада заступника
директора не передбачена, довiдки про реустрацiю як са-
мостiйних -субуктiв пiдприумницькоє дiяльностi магазинiв в
Здолбуновi, Острозi, Сарнах, якi ранiше входили до складу
обуднання.
Лiквiдацiя державних пiдприумств торгiвлi в процесi єх ко-
мерцiалiзацiє i створення на єх базi нових пiдприумств пере-
дбаченi Указом Президента Украєни вiд 31 сiчня 1992 р. № 70
"Про комерцiалiзацiю державноє торгiвлi i громадського хар-
чування" та Декретом Кабiнету Мiнiстрiв Украєни вiд 15 груд-
ня 1992 р. "Про заходи щодо завершення комерцiалiзацiє пiд-
приумств i органiзацiй державноє торгiвлi, громадського харчу-
вання та сфери послуг".
Цими доказами спростовуються доводи протесту про непов-
не зясування судом питання про те, лiквiдацiя чи реорганiзацiя
обуднання була проведена.
Вiдповiдно до розяснень, викладених у п. 18 постанови
№ 9 Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 6 листопада
1992 р. "Про практику розгляду судами трудових спорiв", у
разi, коли працiвника звiльнено без законних пiдстав або з
порушенням встановленого порядку звiльнення, але ноновити
його на попереднiй роботi неможливо у звязку з припиненням
дiяльностi пiдприумства, установи, органiзацiє, суд визнау звiль-
нення неправильним, а працiвника звiльненим за п. 1 ст. 40
КЗпП у звязку з лiквiдацiую пiдприумства, установи,
органiзацiє.
Оскiльки обуднання на час розгляду справи було лiквi-
доване, суд обгрунтовано визнав звiльнення позивача з роботи
неправильним, а його звiльненим за п. 1 ст. 40 КЗпП.
Розмiр заробiтноє плати за час вимушеного прогулу пози-
вача судом визначено правильно.
За повiдомленням директора рiвненського державного вй-
робничо-комерцiйного пiдприумства "Укрторгбудматерiали" за-
робiтна плата за час вимушеного прогулу повнiстю виплачена
- 8 -
iвачу. Йому наданi, пiльги та гарантiє, передбаченi ст. 493
Праховуючи, що судовi рiшення вiдповiдають повно дослiд-
им i правильно встановленим обставинам справи, вимогам
ту, Пленум Верховного Суду протест заступника Гене-
iюго прокурора Украєни залишив без задоволення.


разi незаконного звiльнення працiвника з органiзацiє, яка
Гiм була лiквiдована, порушене право може бути поновлене
iДОм шляхом змiни формулювання причини звiльнення на п. 1
i, 40 Кодексу законiв про працю Украєни - в звязку з
рiдацiую органiзацiє, а вимоги про поновлення його на роботi
Органiзацiє, створенiй на базi лiквiдованоє, з якою вiн не
"збував у трудових вiдносинах, не можуть бути задоволенi
iiла судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
чє ни ви) 17 березня 1993 р.
V липнi 1992 р. Г. предявив позов до рiвненського держав-
i ииробничо-комерцiйного пiдприумства "Укрторгбудмате-
уiи" про поновлення на роботi та стягнення заробiтноє плати
.чиу вимушеного прогулу.
Пiiозивач зазначав, що з 1981 р. вiн працював заступником
|ктора рiвненського оптово-роздрiбного обуднання "Укр-
рудматерiали", яке було реорганiзоване в державне вироб-
Ю-комерцiйне пiдприумство "Укрторгбудматерiали". Нака-
" пiд ЗО червня 1992 р. Г. був незаконно звiльнений з роботи
_ переведений в обуднання "Спорттовари". 22 липня 1992 р.
i наказ був скасований, але попередня робота йому не була
тiє. Наказом вiд 14 вересня 1992 р. Г. був необгрунтоване
iiпiий з роботи за прогули. Пiсля скасування рiшення
iiюiо суду вiд 23 листопада 1992 р., яким вiн був понов-
"i на роботi, наказом вiд 26 сiчня 1993 р. його знову було
i iг i ю з роботи за п. 4 ст. 40 КЗпП.
i<" нлаючись на те, що у вiдповiдача мала мiсце не лiквi-
iОсднання, а реорганiзацiя, позивач просив суд про за-
II1111 Я ПОЗОВНИХ ВИМОГ.
iiр.iiiа розглядалася неодноразово.
iiiiiгнням судовоє колегiє Рiвненського обласного суду вiд
- iютого 1993 р. позов задоволений частково. Суд визнав
"i iiiiiсiiня Г. за прогули без поважних причин неправильним,


а його звiльненим за п. 1 ст. 40 КЗпП в звязку з лiквiдацiую
обуднання.
У касацiйнiй скарзi позивач просить скасувати прийняте i
постановити нове рiшення, яким поновити його на посадi за-
ступника директора згаданого обуднання з покладенням на ;
державне виробничб-комерцiйне пiдприумство "Укрторгбудма-
терiали" обовязку вирiшити питання про, його використання
на роботi або звiльнення вiдповiдно до чинного законодавства. !
Вказуу також, що визнання судом факту звiльнення його за
п. 1 ст. 40 КЗпП не надау йому гарантiй, пiльг i компенсацiй, ,
передбачених главою III-А КЗпП. Посилауться на те, що суд
при постановлена! рiшення не зазначив, з якого часу вiн вва-
жауться звiльненим за п. 1 ст. 40 КЗпП.
Касацiйна скарга не пiдлягау задоволенню з таких пiдстав.
Вiдповiдно до п..1 ст. 40 КЗпП трудовий договiр, укладений
на невизначений строк, а також строковий трудовий договiр до
закiнчення строку його чинностi можуть бути розiрванi влас-
ником пiдприумства, установи, органiзацiє або уповноваженим
ним органом у разi змiни в органiзацiє виробництва i працi, в
тому числi лiквiдацiє, реорганiзацiє або пепрепрофiлювання
пiдприумства, установи, органiзацiє, скорочення чисельностi або
штату працiвникiв.
При розглядi даноє справи встановлено, що позивач пра-
цював заступником директора рiвненського обласного оптово-
роздрiбного обуднання "Укрторгбудматерiали". Наказом Ук-
раєнського республiканського обуднання "Укрторгбудма-
терiали" вiд 20 березня 1992 р. рiвненське обласне обуднання
було лiквiдовано, а на його базi утворене державне виробничо-
комерцiйне пiдприумство. В звязку з цим була утворена
лiквiдацiйна комiсiя з покладенням на неє вiдповiдних
обовязкiв, прийнятий статут пiдприумства та вiдкритий новий
банкiвський рахунок;

Практика суддiв украiни - - Без Автора => читать онлайн книгу по философии дальше


Полагаем, что книга Практика суддiв украiни автора - Без Автора придется вам по вкусу!
Если так окажется, то можете рекомендовать книгу Практика суддiв украiни своим друзьям, установив ссылку на данную страницу с произведением - Без Автора - Практика суддiв украiни.
Ключевые слова страницы: Практика суддiв украiни; - Без Автора, скачать, читать, книга, филоосфия, электронная, онлайн и бесплатно