-                    


, - . vsled.ru RTF, TXT FB2 - - .

= 29.6 KB

- - =>
1 9 9 0


- 2 -

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.1.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.1.5. . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.1.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.1.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.1.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.1.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.2. . . . . . . . .6
1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1.3.1. (1) . . . . . .7
1.3.2. (2) . . . . . .7
1.3.3. (3). . . . . . .8
1.3.4. () (4) .8
1.3.5. () (5) . . . . .8
1.4. .
1.4.1. . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.4.2. . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.4.3. . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.4.4. . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.4.5. . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.4.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.4.7. . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.4.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1. . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2. -. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4. " ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.7. "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.10. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.26. "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.28. "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.29. "". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.30. "". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

- 3 -
2.34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.39. "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.42. "". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.43. " ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.44. "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.48. . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.53. . . . . . . . . . . . . . 22
2.54. () . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1. "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.9. "". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.14. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.16. (). . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2. . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.3. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.7. . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.8. "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.12. . . . . . . . . . . . . . . . . 30

- 4 -
4.13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.18. . . . . . . . . . . . . . . 31
4.19. "". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.21. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.24. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.25. (.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.28. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.32. " " . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.4. . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.6. ( ). . . . . 36
5.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

1.

1.1.
1.1.1.
: , , , , ,
.
1.1.2.
: , ,
. -
, .
. ,
, 24 -
. -
, , , .
. ,
. , -
. , ,

- 5 -
,
.
, -
.
,
. ,
.
1.1.3.
: . -
, ,
,
.
1.1.4.
, -
. . -

, -
.
.
-
.
.
,
.
1.1.5.
, , , ,
, , , , , , -
, ,
, -
. ,
, -
.
1.1.6.
, -
.
1.1.6.
-, -
- , , ,
- .
1.1.7.

.
1.1.8.
,
.

1.2.
.

- 6 -
----------------------------------------------------------------------
! ! !
! !-------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!--------------------------------------------------------------------!
! ! 250 ! 200 ! 18 ! 5 !
! ! 175 ! 140 ! 25 ! 8 !
! ! 330 ! 270 ! 50 ! 17 !
! ! 190 ! 150 ! 30 ! - !
! ! - ! - ! 15 ! 5 !
! ! 190 ! 155 ! 25 ! 7 !
! ! - ! - ! 25 ! 9 !
! (.) ! - ! - ! 25 ! 8 !
! ! 150 ! 120 ! 25 ! - !
! ! - ! - ! 20 ! 8 !
! ! - ! - ! 20 ! 7 !
! ! 210 ! 165 ! 25 ! 7 !
! ! 160 ! 130 ! 30 ! 10 !
! ! - ! - ! 20 ! 7 !
! ! - ! 135 ! 18 ! 5 !
! ! 140 ! 110 ! 20 ! - !
! !

- - =>


, - !
, , - - .
: ; - , , , , , ,